REGULAMIN

1. DEFINICJE

1.1  „Sprzedający” mówimy o Office Concierge
1.2  „Kupujący” to spółka lub jednostka organizacyjna nabywająca towary i/lub usługi od Sprzedającego.
1.3  „Umowa” to pisemna bądź ustna umowa sprzedaży, którą zawiera Sprzedający i Kupujący – umowa zawierana jest wtedy, gdy Sprzedający potwierdza złożenie zamówienia przez Kupującego.

1.4  „Warunki” to Ogólne Warunki Sprzedaży.
1.5  Gdy jest mowa o „Towarach” mamy na myśli katalogowe i pozakatalogowe towary i usługi świadczone przez Sprzedającego.

2. SPRZEDAŻ

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący dokonuje zakupu Towarów na zasadach określonych w poniższych Warunkach.

3. WARUNKI PODSTAWOWE

3.1 Niniejsze warunki określają zasady przyjmowania zamówień i wyłączają stosowanie jakichkolwiek warunków stosowanych przez Kupującego.
3.2  Tylko osoba upoważniona do reprezentacji Sprzedającego może dokonać jakichkolwiek zmian Warunków.
3.3   Niniejsze Warunki są integralną częścią Umowy. Tylko pisemne postanowienia Stron mogą dokonać zmian Warunków. Wyłącza się stosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego o charakterze względnie obowiązującym.
3.4   Każda wycena i oferta może zostać wycofana lub zmieniona w dowolnym czasie przed przyjęciem przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego.
3.5   Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprostowania każdego błędu pisarskiego lub arytmetycznego w ofertach, cennikach, fakturach lub innej dokumentacji. Sprzedający informuje Kupującego o sprostowaniu błędu w terminie 15 dni od dnia sprostowania.

4. DOSTAWA

4.1  Kupujący określi w zamówieniu preferowany termin dostawy Towarów. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby dostarczyć Towar w preferowanym przez Kupującego terminie. Jeżeli dostarczenie Towaru w preferowanym przez Kupującego terminie nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i wyznaczy nowy termin. Niedostarczenie Towaru przez Sprzedającego w preferowanym przez Kupującego terminie nie upoważnia Kupującego do rozwiązania Umowy, odmowy przyjęcia dostawy lub wysuwania roszczeń o zwrot wydatków, odszkodowanie lub innych roszczeń z tego tytułu.
4.2  Dostawy na niektórych obszarach Polski dotyczące Towarów objętych niektórymi zamówieniami o wartości przewyższającej określoną kwotę są bezpłatne, o czym Sprzedający będzie informował Kupującego. Przy dostawie Towarów o wartości określonego minimum naliczana będzie standardowa opłata przeładunkowa określona przez Sprzedającego.
4.3  Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania opłaty za podlegające zwrotowi palety, kontenery lub klatki, które zostały zniszczone lub które nie zostały zwrócone przez Kupującego.
4.4  Adres dostawy powinien być wskazany w zamówieniu Kupującego, a wszelkie zmiany adresu dostawy powinny być pisemnie zgłoszone Sprzedającemu. Dostawę towarów na adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego traktuje się jako dostawę zgodną z postanowieniami Umowy.
4.5  Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego, w dniu złożenia zamówienia, o wszelkich przewidywanych okolicznościach mogących utrudnić lub uniemożliwić Sprzedającemu dostęp do miejsca pod wskazanym adresem dostawy. Kupujący jest zobowiązany do dopilnowania, aby miejsce dostawy było wolne od wszelkich przeszkód mogących utrudnić bądź uniemożliwić rozładunek lub spowodować opóźnienia w rozładunku. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami wynikającymi z napotkanych utrudnień w dostawie i rozładunku, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność.
4.6  Jeżeli zamówiony Towar czy Towary są niedostępne, Sprzedający ma prawo zastąpić niedostępny Towar czy Towary innym Towarem o równej bądź lepszej jakości w tej samej cenie. Sprzedający jest zobowiązany poinformować Kupującego o zastąpieniu niedostępnego Towaru czy Towarów innym Towarem, a Kupujący ma prawo do odmowy akceptacji zastąpienia niedostępnego Towaru czy Towarów i zażądania dostawy innego dostępnego Towaru czy innych dostępnych Towarów o równej bądź lepszej jakości.

5. CENA

5.1  Towary są sprzedawane po cenach obowiązujących w dniu wysyłki, które mogą być odmienne od cen pierwotnie podanych lub zawartych w obowiązującym cenniku Sprzedającego czy materiałach i broszurach reklamowych o czym zostanie poinformowany przed wystawieniem odpowiednich dokumentów.
5.2  Kupujący jest zobowiązany do zapłaty pełnej ceny i podatku VAT od zamówionych Towarów, który może być należny w stosunku do Towarów.

6. ZAPŁATA

6.1  Kupujący dokonuje pełnej zapłaty za zakupione Towary w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury lub w innym terminie zawartym w oddzielnej umowie.
6.2  Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw Produktów do momentu uregulowania zaległych płatności.
6.3  Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w wyznaczonym terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek (co nie narusza innych praw Sprzedającego). Odsetki są naliczane od niezapłaconej kwoty w wysokości 5% powyżej miesięcznej stopy bazowej WIBOR. Odsetki co miesiąc doliczane są do kwoty należności.

7. ZWROTY/RĘKOJMIA

7.1  Z wyłączeniem Towarów nie katalogowych, które nie podlegają zwrotowi, Sprzedający zobowiązuje się do przyjmowania zwrotów, niezależnie od powodu zwrotu i wartości Towarów, pod warunkiem uzyskania informacji o zamiarze zwrotu od Kupującego w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy. Towary muszą być zwrócone w stanie w jakim się znajdowały w momencie dostawy do Kupującego. W razie wątpliwości za Towary będące w stanie w jakim się znajdowały w momencie dostawy do Kupującego nie uznaje się:
    a) Towarów w nie oryginalnym opakowaniu;
    b) Towarów w oznaczonym lub uszkodzonym opakowaniu;
    c) Towarów nietrwałych i Towarów podlegających zużyciu z naruszonym opieczętowaniem;
    d) Towarów z brakującą dokumentacją dotyczącą rękojmi/gwarancji;
    e) kopert z oprogramowaniem, które zostały naruszone.
7.2  Gdy Towar jest wadliwy, Kupujący informuje o tym Sprzedającego w terminie 7 dni, a Sprzedający dokonuje zaliczenia ceny na poczet kolejnych zamówień lub wymiany wadliwego Towaru na nowy. Wady Towarów zostaną uwzględnione przez Sprzedającego w następujących przypadkach:
    a) uszkodzenie lub utrata Towaru nastąpiła podczas przewozu lub występuje niedobór Towaru, a Kupujący powiadomi lokalny oddział Sprzedającego w terminie 48 godzin od daty dostawy; w innych przypadkach
   b) Towar został sprawdzony przez Kupującego i Kupujący powiadomił w formie pisemnej Sprzedającego o stwierdzonych wadach, w terminie jednego tygodnia od daty dostawy (w braku powiadomienia, Towary uznaje się za spełniające warunki Umowy, a Kupujący będzie zobowiązany do zaakceptowania dostawy i dokonania należnej zapłaty);
   c) wszelkie niezgodności w fakturach lub w potwierdzeniu dostawy muszą być zgłoszone w formie pisemnej Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury .
7.3  Z zastrzeżeniem postanowień lit. a) i b), wadliwe Towary zostaną wymienione, gdy ich wadliwość zostanie dowiedziona Sprzedającemu w sposób nie budzący wątpliwości (opinia Sprzedającego jest rozstrzygająca). Sprzedający nie uwzględnia roszczeń o zwrot poniesionych wydatków, utraty zamówień, naprawienia szkody lub innej straty lub szkody następczej, a wszelka odpowiedzialność w tym zakresie jest w sposób wyraźny wyłączona.

8. BRAKI W TOWARZE

Klient zobowiązany jest do informowania o brakach w dostawie w przeciągu 3 dni od daty dostarczenia. W przypadku przekroczenia tego terminu wszelkie roszczenia nie będą uwzględniane przez firmę Office Concierge.

9. TOWARY

Przeznaczenie do użytku Towarów oferowanych przez Sprzedającego opisane jest w materiałach handlowych Sprzedającego i podlega wszelkim ograniczeniom określonym w tych materiałach. Sprzedający nie udziela gwarancji, że Towary nadają się do innych celów niż określone w materiałach handlowych, chyba że cele te zostaną określone przez Kupującego w formie pisemnej, a Sprzedający zagwarantuje Kupującemu na piśmie, że Towary przeznaczone są do tych celów.

10. ZDARZENIA LOSOWE

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie Umowy wynikające z niemożności wyprodukowania materiałów lub artykułów niezbędnych do wykonania Umowy lub spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez czynniki pozostające poza kontrolą Sprzedającego, w szczególności wojnę, zamieszki, interwencje rządu, awarię, opóźnienia w transporcie, spory pracownicze, pożar, powódź lub siłę wyższą.

11. POZYCJA KUPUJĄCEGO

11.1  Kupujący oświadcza, że jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2007, nr 155, poz. 1095, z późniejszymi zmianami) i nie mają w stosunku do niego zastosowania przepisy o ochronie konsumentów.
11.2  Kupujący nie może wstrzymać zapłaty jakichkolwiek kwot na poczet roszczeń spornych względem Sprzedającego, jak również nie może dokonywać potrąceń, z kwot należnych Sprzedającemu, nienależnych Kupującemu lub kwot spornych.
11.3  Sprzedający jest uprawniony (bez uszczerbku dla innych praw przysługujących mu wobec Kupującego) do wypowiedzenia, w drodze pisemnego powiadomienia Kupującego, wszelkich umów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym lub do zawieszenia dostaw, jeżeli Kupujący: zawrze jakąkolwiek umowę ze swymi wierzycielami; zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego Kupującego; Kupujący rozpocznie procedurę dobrowolnej lub przymusowej likwidacji lub likwidacji pod nadzorem; zostanie w stosunku do Kupującego ustanowiony syndyk; zostanie przeciwko Kupującemu wszczęta egzekucja; lub naruszy on warunki Umowy.
11.4  Kupujący, składając zamówienia na meble spoza aktualnego katalogu Towarów wykonywane na zamówienie, zatwierdza pisemną specyfikację zamówienia. Od chwili zatwierdzenia pisemnej specyfikacji zamówienia Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia dostawy Towarów i dokonania zapłaty, z zastrzeżeniem pkt 6 i z wyłączeniem pkt 10.4 niniejszych Warunków.
11.5  Kupujący przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe lub inne informacje dostarczone przez Kupującego lub w inny zgodny z prawem sposób uzyskane przez Sprzedającego mogą być wykorzystywane przez Sprzedającego oraz inne osoby działające w imieniu Sprzedającego w celu identyfikacji Kupującego w czasie rozmów telefonicznych, ułatwienia zarządzania rozliczeniami i Towarami dostarczonymi przez Sprzedającego w chwili obecnej jak i w przyszłości oraz ułatwienia identyfikacji oszustw lub strat. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający może monitorować lub nagrywać rozmowy telefoniczne z Kupującym w każdym czasie w celu zachowania bezpieczeństwa i podwyższania standardu usług. Dane osobowe lub inne informacje dostarczone przez Kupującego lub w inny zgodny z prawem sposób uzyskane przez Sprzedającego mogą być wykorzystywane do wysyłania korespondencji na adres Kupującego oraz kontaktowania się z Kupującym telefonicznie celem przedstawienia informacji o innych produktach i usługach oferowanych przez Sprzedającego, chyba że Kupujący sprzeciwi się takim czynnościom marketingowym.

12. PRZEJŚCIE RYZYKA I PRAWO ZATRZYMANIA

12.1  Z chwilą dostawy ryzyko w odniesieniu do Towarów przechodzi na Kupującego.
12.2  Niezależnie od pkt. 11.1 Sprzedający zachowuje prawo własności towarów do momentu otrzymania pełnej zapłaty od Kupującego z tytułu zamówienia.
12.3  Do momentu pełnej zapłaty Kupujący dysponuje Towarami będącymi własnością Sprzedającego jako posiadacz i przechowuje je bez obciążania Sprzedającego kosztami z tego tytułu.
12.4  Do momentu pełnej zapłaty, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, Kupujący nie może zmienić lub pozwolić na zmianę miejsca przechowywania Towarów, do którego zostały dostarczone przez Sprzedającego. Kupujący musi przechowywać Towary w dobrym stanie i nie dopuścić do obciążenia Towarów lub do ustanowienia zastawu na Towarach powstałego z mocy prawa lub w inny sposób.
12.5  Do momentu pełnej zapłaty, Kupujący nie ma prawa do odsprzedaży Towarów będących własnościom Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyrazi zgodę w formie pisemnej.
12.6  Jeżeli przeciwko Kupującemu zostanie wydane orzeczenie sądowe lub (w przypadku gdy Kupujący jest osobą prawną) rozpocznie procedurę likwidacyjną lub zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, powołany w stosunku do niego syndyk lub (w przypadku gdy jest on spółką osobową lub osobą fizyczną) wejdzie w układ ze swymi wierzycielami lub na ich rzecz lub zostanie wobec niego wydane orzeczenie o ustanowieniu syndyka masy upadłościowej bądź też Kupujący naruszy zobowiązania wobec swych wierzycieli lub zostanie wobec niego wydane orzeczenie o ustanowieniu syndyka masy upadłościowej bądź też Kupujący naruszy którekolwiek zobowiązanie wynikające z niniejszej Umowy, Kupujący jest ma obowiązek podjąć wszelkie niezbędne działania w celu odzyskania Towarów przez Sprzedającego.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie lub następcze straty lub szkody Kupującego, w szczególności za straty ekonomiczne w prowadzonej działalności gospodarczej, utratę zysku, bądź też wszelkie inne formy straty lub szkody, bez względu na ich charakter lub przyczynę ich powstania, chyba że strata lub szkoda powstała z winy umyślnej Sprzedającego.

14. CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

Nieważność lub niewykonalność części Umowy, bez względu na jej przyczynę, nie narusza i nie wpływa na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy.

15. TOWARY Z POZA KATALOGU

Kupujący chcąc nabyć Towary niestandardowe, musi zawrzeć ze Sprzedającym odrębną umowę zakupu Towarów zawierającą postanowienia mogące zmieniać niniejsze Warunki (w przeciwnym razie niniejsze Warunki nadal obowiązują w całości bez zmian).

16. POWIADOMIENIA

Powiadomienia w przedmiocie wyrażenia zgody lub inne powiadomienia wymagane na mocy niniejszych Warunków powinny być dokonywane na piśmie i doręczane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres drugiej strony określony w Umowie lub na zmieniony adres, o którym druga strona została poinformowana w drodze pisemnej, przy czym każde powiadomienie w przedmiocie wyrażenia zgody lub inne powiadomienia uznaje się za doręczone w terminie 3 dni od wysłania.

17. JURYSDYKCJA

Do Umowy zastosowanie mają przepisy prawa polskiego i powinna być ona zgodnie z nimi interpretowana, a wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd w Warszawie właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

18. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprzedający dokłada wszelkich starań aby wszelkie opisy i specyfikacje były prawidłowe, jednak Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprostowania lub zmiany tych informacji bez powiadamiania Kupującego.

Wszystkie kategorie

  • Zapraszamy do współpracy
  • Pilne
Kontakt z nami
OFFICE CONCIERGE
UL. FORT WOLA 22
01-258 WARSZAWA
NIP: 7971952988
E-MAIL: INFO@OFFICE-CONCIERGE.PL
WWW.OFFICE-CONCIERGE.PL
TEL.: 608 859 080
GODZ. PRACY: 7:30 - 17:30